Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 6.4.2020

Personalrapport 2019

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2019 och sända den till stadsfullmäktige för kännedom. Man tog bort en sats från sidan 36: ”Työtapaturmien määrä on hankalasti hallittavissa”.

Personalenkäten som genomfördes våren 2019 visade att tillfredsställelsen med arbetet var hög. Antalet sjukledigheter minskade från föregående året, och nivån är låg jämfört med andra kommuner. Sjukledighetsprocenten var 3,8.

Antalet anställda hos staden har stigit och lönekostnaderna steg år 2019. Antalet anställningsförhållanden på årets sista dag var 26 mer än vid utgången av föregående året. Både antalet ordinarie anställningsförhållanden och visstidsanställningsförhållanden har stigit. Även antalet årsverken som står till förfogande har ökat. Antalet betalda övertids- och tilläggsarbeten ökade med 17,9 procent.

Vakt- och säkerhetstjänster

Stadsstyrelsen beslutade med röster 12 (Elin Blomqvist-Valtonen, Björkman Patrik, Karlsson Anette, Lankia Outi, Lund Bodil, Anna-Stiina Lundqvist, Oksanen Jari, Rosengren Anders, Suhonen Mirja, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku) – 1 (Jalonen Jaakko) återremittera ärendet för ny beredning enligt Markku Välimäkis förslag.

Tjänsteinnehavarbeslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt använda sin upptagningsrätt i finansdirektörens beslut 10 § (27.3.2020, upphandling av bilar). Ärendet återremitterades för ny beredning. Stadsstyrelsen antecknade andra beslut för kännedom och meddelade tjänsteinnehavarna att stadsstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med kommunallagen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.