Hoppa till innehåll

Egnahemstomter i Vårdalen

Vårdalen blir ett lummigt bostadsområde som gränsar till Skaftkärrs öppna åkerdal. Den populära friluftsleden i Humla med stigar och skidspår går i södra delen av åkerdalen och lockar att röra sig.

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Vårdalens bostadsområde

Vårdalen är ett nytt energieffektivt småhusområde. De första tomterna på Vårdalsbergets detaljplaneområde kom till salu hösten 2018. Från parken leder en gång- och cykelväg till skolan och till köpcentrumet genom bostadsområdet i Vårberga. Närtjänsterna (daghem, skolor, ungdomsgård och bibliotek) ligger i Vårberga. Dagligvaruaffärerna finns i Vårberga köpcentrum och i Östermalm. Avståndet till Borgå centrum är cirka fyra kilometer.

Detaljplan och bygganvisningar

Vårdalsvägen 21, 10-5726-17

Tomten ligger i en sluttning. Byggnaden måste byggas så att den är infälld i sluttningen.

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Tomten 10-5726-18, Vårdalsvägen 23 har tidigare varit reserverad. De som tidigare reserverade tomten beställde ett utlåtande om grundläggning av tomten. Enligt utlåtandet av Tuusulan Maaperätutkimus Oy:n gjordes sju sonderingar och en kartläggning av tomten. Enligt undersökningarna lutar tomtens marknivå mot ost och sydost. Höjdskillnaderna på tomten är cirka 4 meter. Under ytskiktet fanns på de undersökta ställen ett löst eller tätt sandskikt till ett djup på 0,4…0,8 meter. Under sandskiktet ligger en tät grusmorän. Sonderingarna har nått ett moränskikt, sten, stenblock eller berg på 0,6…1,6 meters djup. Enligt undersökningen är jordmånen frostaktiv.

Karta över tomterna

Servitut

  • I kvarter 5719 finns servitut för att avleda vatten för torrläggning av mark. Tomterna 5719-2 och 3 har dessutom servitut för vägförbindelse.
  • I kvarter 5720 finns servitut för att avleda vatten för torrläggning av mark.
  • I kvarter 5723 finns servitut för att avleda vatten för torrläggning av mark.
  • På tomterna 5 – 17 i kvarteret 5726 finns ett servitut för avledande av vatten för att dränera marken.

Planläggning i närområdet

Intill de södra delarna av Vårdalsberget planeras ett nytt bostadsområde – Södra Vårberga I. I området planeras ca 20 småhustomter. I detaljplaneförslaget för Södra Vårberga I anvisas biltrafiken längs med Vårdalsvägen, som övergår till kollektivtrafikgata först efter det nya bostadsområdet.

Tomter som överlåts tillsammans

Egnahemstomter som har ett gemensamt servitut för vägförbindelse överlåts samtidigt åt samma sökande. Tomterna 10-5719-2 och -3 har ett gemensamt servitut för vägförbindelse. Tomterna 2 och 3 ansvarar gemensamt för byggandet och underhållet av vägförbindelsen. Dessa tomter överlåts samtidigt åt samma köpare/arrendator.

En egen pumpstation på fastigheten

På tomterna i kvarteret 5727 och på tomterna 1 – 4 i kvarteret 5724 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Övrigt

Grannen till Niittysyrjävägen 24, Niittysyrjävägen 22 tomt 5720-5, har i samband med bygglovet får ett litet undantag till att bygga veranda utanför byggnadsytan, nära gränsen till tomten 5720-11. Detta påverkar inte byggandet på byggnadsytan av tomten 5720-11, Niittysyrjävägen 24.

På Vårdalsängens och –gläntans parkområde går en parkgång, konditionsbana/skidspår. Parkgången fungerar som en förbindelse till Vårberga centrum och till friluftslederna i Humla. I framtiden kommer parkgången att förlängas mot Äppelgården. Det finns en konditionsplats nära stället där parkgången och friluftleden i Humlan möts.

I parkområdet rinner en bäck och i anslutning till den ligger en fördröjningsdamm för dagvatten från bostadsområdena. Som helhet är parkområdet både anlagt och naturligt grönområde. I framtiden byggs i parken en lekpark för barnen från bostadsområdena och en frisbeegolfbana.

Bilder från Vårdalen

Foto, Vårdalsvägen 36 med omgivande landskap.