Hoppa till innehåll

Kollektivtrafik: Det lönar sig att utveckla kollektivtrafiken utgående från det nuvarande sättet

En utredning om kollektivtrafikens servicenivå och hur den ordnas har blivit färdig.

En utredning om kollektivtrafikens servicenivå och hur den ordnas har blivit färdig.

Hur kollektivtrafiken i Borgå ordnas och dess servicenivå behandlas utgående från utredninsarbetet på stadsutvecklingsnämndens möte 14.12.

Det nuvarande kollektivtrafiksystemet i Borgå baserar sig mest på kollektivtrafik på marknadens villkor som kompletteras med extra köp för att garantera en tillräcklig servicenivå.

För utveckling av kollektivtrafiken har staden undersökt olika sätt att ordna kollektivtrafiken utöver det nuvarande sättet (marknadsbestämd kollektivtrafik). I alla de undersökta olika alternativen för avtalstrafik blev kostnaderna för kollektivtrafiken högre än nu.

Följande sätt att ordna kollektivtrafiken i Borgå har undersökts:

  • Nuvarande modell som fungerar på marknadens villkor där trafiktjänsterna ordnas utan offentlig finansiering på grund av trafikföretagens egen planering. Staden kan tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen göra kompletterande köp för att trygga nuvarande servicenivå.
  • Vid en modell med avtalstrafik skulle Borgå stad planera och skaffa trafiktjänsterna som en helhet tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen, bereda avtalen och följa upp användningen av kollektivtrafiken. Då kunde man erbjuda bättre servicenivå eller billigare biljetter.
  • Borgås eventuella anslutning till samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och under vilka villkor.

– Utvecklingen och främjandet av kollektivtrafiken är viktigt för Borgå stad. Kollektivtrafiken är dock i stor kris på grund av coronapandemin, och situationen förväntas inte ändras inom den närmaste tiden. Sättet som kolletivtrafiken nu ordas på är för tillfället förmånligast för staden, och det är inte möjligt att ändra på systemet utan betydande ekonomiska insatser, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Biträdande stadsdirektören föreslår för stadsutvecklingsnämnden att det i det här skedet inte är ändamålsenligt att ändra på systemet. Man följer med utvecklingen av kollektivtrafiken och utvärderar sättet som kollektivtrafiken ordans på igen år 2023. Fram tills dess är man beredd på att göra kompletterande köp av trafiken tillsammans med NTM-centralen.

Staden utarbetar en utredning före år 2023 för att mera pålitligt kunna bedöma kostnaderna för den eventuella anslutningen till Helsingforsregionens trafik.

Staden föreslår dessutom en ny linje mellan Borgå och Dickursby år 2022. Trafiken i glesbygden kan utvecklas vid behov genom att utvidga den anropsstyrda Byaskjussen.