Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 1.3.2021

Delegering av uppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt godkänna stadsdirektörens ändrade förslag. Stadsstyrelsen beslöt att överföra i lagen om smittsamma sjukdomar 59 c § 1 och 2 moment definierat befogenheter för stadens organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar till stadens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar och dennes utsedda vikarier. Delegering utfördes i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 59 d § 2 moment.

Delegering kan gälla kommunens tillsynsuppgifter. I praktiken omfattar alltså delegeringsmöjligheten situationer där kommunen behöver meddela förelägganden om att avhjälpa brister eller missförhållanden på grund av att aktören inte har följt hygienkraven som avses i lagen om smittsamma sjukdomar, beslut som fattats om undvikande av närkontakter, beslut som fattats om begränsning av antalet passagerare, beslut som fattats om stängning av utrymmen eller skyldigheterna att utarbeta en åtgärdsplan. Den myndighet eller tjänsteinnehavare som delegerats befogenheter kan meddela förelägganden om att brister eller missförhållanden ska avhjälpas inom en utsatt tid.

Stadsfullmäktige har beslutat att ändra förvaltningsstadgan så att stadsstyrelsen är det organ i Borgå som ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar. I Borgå var det tidigare social- och hälsovårdsnämnden som hade beslutanderätten hos det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Nämnden hade beslutat att delegera sina befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar till stadens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Då ett nytt organ för bekämpning av smittsamma sjukdomar har fastställts i förvaltningsstadgan, måste också ett nytt delegeringsbeslut fattas av det nya behöriga organet.

Staden och regionförvaltningsverket har parallell tillsynsbehörighet. Den ändrade lagen om smittsamma sjukdomar ger stadens miljöhälsosektion och de tjänsteinnehavare som lyder under den möjlighet att på begäran av regionförvaltningsverket och i samband med sin egen tillsyn göra inspektioner för att kontrollera att lagen om smittsamma sjukdomar och beslut som fattas med stöd av den följs. Miljöhälsovården kommer att utarbeta en plan för kommande inspektionsverksamhet och mål för denna.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.