Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 7.12.2020

Samarbetsförhandlingar med personalen när coronapandemiläget blir sämre

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om inledande av samarbetsförhandlingar mellan arbetsgivaren och personalen som avses i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Stadsstyrelsen berättigade tjänsteinnehavarledningen och de tjänsteinnehavare som avses i förvaltningsstadgan att genomföra de behövliga förhandlingar som krävs i ärendet och bestämma personalgrupper som förhandlingarna gäller. Förhandlingsresultatet rapporteras till stadsstyrelsen. Med förhandlingsresultat som underlag bereds det till stadsstyrelsen beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Matti Valasti deltog inte i behandlingen av ärendet.

Tillsättande av valnämnder, kommunalvalet 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Budgetändring i budgeten för år 2020

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att 8,0 miljoner euro tilläggs till statsandelsinkomster i social- och hälsovårdssektorns budget för år 2020 med stöd av statens sjunde tilläggsbudget.

Staten stöder år 2020 kommunerna på grund av kostnader och skatteinkomstbortfall som coronavirusepidemin har orsakat. Stödet riktas till kommunerna huvudsakligen genom statsandelssystemet och genom kommunsektorns höjda samfundsskatteandel. Stödbeloppet och beräkningsgrunderna har preciserats under årets lopp i och med statens tilläggsbudgetar.

Borgås andel av stödet som staten riktar till kommunerna i den sjunde tilläggsbudgeten kommer enligt beräkningskriterier som staden har kännedom om att vara cirka 8 miljoner euro. Staden får år 2020 på grund av coronan sammanlagt cirka 15 miljoner euro extra stöd genom statsandelssystemet och genom samfundsskattens fördelningsandel cirka 8 miljoner euro. Staden får sålunda totalt cirka 23 miljoner euro i coronastöd från staten år 2020 genom skattefinansieringen.

Stadens budgetenliga statsandelsinkomster höjdes i oktober, då tidigare beslut i statens tilläggsbudgetar om stöd till kommunerna togs med i stadens budget. Enligt statens sjunde tilläggsbudget behöver stadens statsandelsinkomster ännu höjas med 8 miljoner euro.

Stadens statsandelsinkomster år 2020 kommer totalt att vara cirka 76 miljoner euro. År 2021 kommer statsandelarna att minska till cirka 63 miljoner euro.

Staten betalar separat kostnader som coronavirusepidemin orsakar för sjukvårdsdistrikten. Än så länge finns det ingen kännedom om hur stora specialsjukvårdens kostnader i Borgå kommer att bli år 2020.

Modell för nedsättning av hyran för affärslokaler som staden har hyrt ut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna modellen för nedsättning av hyror under tiden 1.11.2020 – 30.4.2021.

Borgå levande centrum rf:s höstmöte

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att Kari Hällström och ersättaren Hanna Linna-Varis som står i tur att avgå fortsätter i föreningens styrelse.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen