Siirry sisältöön

Kategoria: Päätöksenteko

Selaa kategorian mukaan

Ympäristöterveysjaoston kokous 26.1.2023

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi Haikon Kartanon kylpylän valvontatutkimusohjelman sekä päätti olla antamatta lausuntoa Sipoon Humus Oy:n valituksesta maa-aines ja ympäristölupapäätöksestä. Porvoon veden pohjavedenottamoiden yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisista kalastuksen säätelyehdotuksista, As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 109/14.12.2021 ja Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle annettavat lausunnot päätettiin ehdotuksen mukaan. Rudus Oy:n Kråkön soranottoalueen […]

Konsernijaoston päätökset 30.1.2023

HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.2.2023 Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula osallistuu HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 1.2.2023 ja että Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Henrik Rainio (pj), Anu Kalliosaari ja Charlotta Grönqvist. A-konsernin ylimääräinen yhtiökokous Konsernijaosto päätti yksimielisesti että rahoitusjohtaja Henrik Rainio osallistuu yhtiökokoukseen ja että Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen […]

Kaupunginhallituksen päätökset 30.1.2023

Saneeraukseen liittyvä rakennusurakka, vaihe 1 Nimbus talo – urakoitsijan valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Nimbus-talon saneeraukseen liittyvän rakennusurakan vaiheen 1 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen NHK Rakennus Oy:n hintaan 4 161 290 euroa (alv 0 %). Porvoon kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia Nimbus-talon saneeraukseen liittyvästä rakennusurakasta. Urakka-alueen laajuus on noin 2 900 m2. Määräaikaan mennessä jätettiin […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.1.2023

Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuusto myöntää Jonna Forsblomille vapautuksen suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valitsee Hanna Virtasen uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen. Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen siirtää arkkitehti Dan Mollgrenin viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelupäällikön virasta kaupunkikehitysjohtajan virkaan. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Ilkka Luusua esityksen äänin 44–7. Ilkka Luusua esitti, että kaupunkikehitysjohtajan […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 19.1.2023

Tarvekartoitus Satumäen esikoulutoiminnan siirtämisestä Kvarnbackens skolaan Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tarvekartoitustyön toistaiseksi tiedoksi ja palaa asiaan tarvekartoituksen valmistuttua. Tarveselvityksen lähtökohtana on esikoulupaikkojen tarve keskustassa. Tarveselvitys toimii pohjana hankesuunnittelulle, josta päättää kaupunginhallitus. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontasuunnitelman käyttöönotettavaksi 20.1.2023 alkaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot ja Valvira. Yksityisten […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 17.1.2023

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kevätlaaksonniityn energiatehokkaan asemakaavan Kevätlaaksonniityn asemakaava on jatkoa Skaftkärrin ekologisen ja energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Kaava luo edellytykset monipuoliselle rakenteelle, sillä kaava-alueelle on mahdollista rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee kaksi kerrostalotonttia, jotka mahdollistavat neljän kerrostalon rakentamisen kohteelle. Omakotitontteja on kohteelle suunniteltu noin 40 kappaletta ja näistä 15 on kooltaan pieniä minitaloja. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 16.1.2023

Kaupunginhallituksen edustus toimielimissä Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti määrätä edustajansa seuraaviin toimielimiin: Johan Söderberg esitti, että asia pannaan pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Yhteistyötoimikunnan työantajajäsenten nimeäminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kaupungin yhteistyötoimikunnan jäseniksi kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja kaupunkikehitysjohtajan. Kaupunginjohtajan varahenkilönä toimii kaupunginjohtajan määräämä viranhaltija. Muiden varahenkilöinä toimivat kulloinkin määritellyt sijaiset. Henkilöstöjohtaja toimii yhteistyötoimikunnan esittelijänä ja […]