Hoppa till innehåll

Borgå stad påbörjar en utredning av servicenätet

Borgå stad påbörjar en utredning av småbarnspedagogikens, grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens servicenät. Utgångspunkterna och tidtabellen för servicenätet samt planeringen presenterades under stadsfullmäktiges aftonskola 13.12.2023.

Opettaja ja oppilaita koulun käytävällä.

Arbetet börjar med att man fastställer principer för utredningen och planeringen av servicenätet. Stadsstyrelsen behandlar principerna i januari, ber om nödvändiga utlåtanden av nämnderna, och stadsstyrelsen godkänner därefter principerna för servicenätet. Servicenätsplanen görs under 2024, och beslut om verkställande är tänkta att fattas under 2025.

Målet med utredningen av servicenätet är att utvärdera och identifiera ändringar i servicebehoven av småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i ett tidigare skede än förut och reagera proaktivt på behoven. Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn att under kommande år minska med flera hundra till följd av den låga nativiteten. Det betyder också att statsandelarna för växande och lärande kommer minska betydligt.

– För att svara på det utmanande läget måste vi förnya vårt servicenätverk, så att vi även i framtiden kan producera tjänster av allt högre kvalitet. Servicenätet är viktigt också för att sektorn för växande och lärande är stadens största sektor, och utgör över hälften av stadens budget. För att vi ska lyckas behövs skickligt och strategiskt beslutsfattande, förbundenhet och ett konstant stärkande av förtroende, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Sektorerna har samarbetat för att utarbeta prognoser för antalet barn, och utifrån dessa planerat och utarbetat principer som styr planeringen av servicenätet och beslutsfattandet om det.

Faserna i utredningen av servicenätet:

  1. Servicenätets principer presenteras och behandlas i stadsstyrelsen i januari 2024. Stadsstyrelsen ber om nödvändiga utlåtanden av nämnderna.
  2. Utredningen om servicenätet genomförs under 2024, och servicenätsplanen godkänns före slutet av år 2024.
  3. Besluten om verkställande fattas år 2025.