Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturprogram 2030 har blivit färdigt

Bildningsnämnden i Borgå behandlar vid sitt möte den 20 januari kulturprogrammet som blev färdigt i slutet av förra året. Nämnden beslutade år 2020 att ett kulturprogram ska utarbetas. Det nya programmet styr planeringen och utvecklingen av kultur- och fritidstjänster i Borgå samt ordnandet av tjänsterna fram till år 2030. Bildningsdirektör Sari Gustafsson föreslår att nämnden godkänner programmet för egen del och sänder programmet vidare till stadsstyrelsen för godkännande.

– Tillsammans med idrottsprogrammet, som blev färdigt tidigare, ger kulturprogrammet en tydlig riktning för utvecklingen av kultur- och fritidstjänster i Borgå, konstaterar kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt. Programmet framhäver också konstens och kulturens centrala roll i utvecklingen av Borgå stad. Kulturperspektivet ska förutom i fritidsverksamheten också tas med i omfattande mån i all kommunal verksamhet och planering, till exempel inom småbarnspedagogik och utbildning, välfärdsarbete, näringsliv och stadsutveckling, fortsätter han. Det tväradministrativa samarbetet inom staden och samarbetet med konstnärer, tredje sektorn och företag ska förstärkas ytterligare.

Fokus ligger på Borgåborna själva, lokaler och stöd till konst och kultur, förnyelse av verksamheten och Borgås kulturella dragningskraft

Genomförandet av programmet förstärker väsentligt konst- och kulturtjänsterna för invånarna samt verksamhetsförutsättningarna för dem som skapar kultur i Borgå. Programmet uppmuntrar också kraftigt till mera växelverkan och delaktighet inom all kultur- och konstverksamhet i staden. Dessutom utmanar det till nya modiga försök och verksamhetssätt i en omvärld som förändras.

Programmet har fyra huvudsakliga teman, som indelas i flera mål och tiotal åtgärder: Dessa teman är: 1) Stadssamhället syns och hörs – överallt, 2) Lokaler och stöd för att skapa och uppleva konst och kultur, 3) Borgå är en modig föregångare och 4) Det finns orsak att återvända till Borgå.

– De fyra huvudsakliga teman i kulturprogrammet blir tyngdpunktsområden för det kommande utvecklingsarbetet. Meningen är att vi till nästa ska välja och göra upp tidsplaner för åtgärder på kort sikt, alltså åtgärder för de två följande åren, vilka vi konkret ska börja genomföra, berättar chefen för kulturtjänster Susann Hartman.

Över 500 personer deltog i arbetet med programmet

Programmet har beretts i ett omfattande samarbete med Borgåborna. För kulturprogrammet sammanställdes ett omfattande och mångsidigt material om nuläget och utvecklingsbehoven för kulturen i Borgå. Höranden, enkäter och workshoppar ordnades på webben på grund av coronaepidemin. Sammanlagt deltog ungefär 550 personer i arbetet med programmet. I arbetet användes dessutom flera aktuella enkäter, till exempel om Borgåelevers önskemål om hobby- och fritidsaktiviteter och om kultur- och fritidstjänster i byarna i Borgå.

Programmet är avsett förutom för invånarna också som stöd för alla som arbetar med konst och kultur i Borgå, stadens anställda och förtroendevalda, hobbyutövare och professionella.

Arbetet med programmet leddes av konsultbyrån MDI tillsammans med en styrgrupp som utsetts av Borgå stad.