Hoppa till innehåll
lapset -

Borgå utför barnvänligt arbete målmedvetet

I kommunerna genomförs många lösningar som påverkar barns och ungas liv, exempelvis i daghem, skolor, kommunens nämnder och fullmäktige. Borgå satsar på barns rättigheter och barnvänlighet som en väsentlig del av stadens dagliga verksamhet.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

 – Borgå har förbundit sig till att fortsätta arbeta för att vara mer barnfamiljsvänlig. Staden följer verksamhetsplanen för den nationella barnstrategin och beaktar den som en del av planeringen av stadens ekonomi och verksamhet. I planeringen använder vi oss också av riktlinjerna i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Modellen har gett oss mycket stöd i vårt arbete och med hjälp av de lärdomar som vi fått från modellen fortsätter vi det viktiga arbetet att främja barns och ungas övergripande välbefinnande på ett multiprofessionellt och tväradministrativt sätt, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Viktiga mål tas fram ur modellen

Borgå började bekanta sig med modellen Barnvänlig kommun år 2020. Den inledande kartläggningen lyfte fram fem viktiga mål som förbättrar barnvänlighet. 

Dessa mål är:

1. Vi ska alla känna till och identifiera barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

2. Vi ska kommunicera och sprida information om barnets rättigheter till alla kommuninvånare, från beslutsfattare till anställda, men i synnerhet även till barn och unga.

3. Genom att förhandsuppskatta konsekvenserna av beslut kan vi utveckla mer invånarorienterade tjänster. I Borgå kommer modellen för bedömning av konsekvenserna för barn och bland annat barnbudgeteringen också från åtgärdsprogrammet i den nationella barnstrategin som publicerades år 2021.

4. Alla barn och unga borde ha meningsfulla aktiviteter på fritiden. Borgåmodellen för hobbyverksamhet främjar detta mål.

5. Det är ytterst viktigt att stärka delaktighet och beakta särskilt de mest sårbara barnen och ungdomarna.

Den nya strategin tar barn och unga i beaktande 

Uppdateringen av Borgå stadsstrategi har beretts under hösten och våren. Barns och ungas välbefinnande har kommit upp starkt under diskussionerna om strategin. Hela stadens välfärdsplan lyfter fram tre tyngdpunkter för den pågående fullmäktigeperioden. Tyngdpunkterna är invånarnas delaktighet och kundorienterade verksamhet, förebyggande tjänster i rätt tid och miljö som stöder välmående.

 – För barn och ungas del kan tyngdpunkterna främjas bland annat genom att bedöma beslutens konsekvenser för barn, stärka delaktighet, ännu bättre utnyttja befintlig information, såsom att genomföra skolhälsoenkäter och andra enkäter, ha nolltolerans mot mobbning, tillämpa modellen för hobbyverksamhet samt definiera samarbetet mellan olika kontaktytor för barns och ungas välbefinnande tillsammans med det blivande välfärdsområdet.Arbetet för barn och unga är genomgripande i alla stadsorganisationens sektorer och därutöver utför vi ett bra och viktigt samarbete med tredje sektorn på många punkter, summerar Gustafsson.

 – Barnvänligheten består i första hand av vårt sätt att tänka och vara medvetna om barnets särställning och exempelvis att alla barn garanteras lika möjligheter till deltagande. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet en särställning som en människa som befinner sig i utveckling, är sårbar och behöver särskilt skydd. Vi vuxna bör alla bära ansvar för detta, betonar Minna Öhman, bildningsväsendets utvecklingschef.