Hoppa till innehåll

Borgåbornas hushållsvattensdistribution tryggas – Planeringen av Saxby vattenverks utvidgning har påbörjats

Planeringen av Saxby vattenverks utvidgning har påbörjats under slutet av år 2020, som planerare fungerar FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Planeringen beräknas bli klar till hösten 2021. I illustrationsbilderna (skapade av FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) ser man den nya anläggningen som är placerad bredvid det befintliga vattenverket. Genom att utvidga Saxby vattenverk tryggar man borgåbors hushållsvattenbehov för åtminstone 15 år framåt. Till den nya anläggningen i Saxby kommer man att leda råvatten från Borgbacken för behandling, man kommer att kunna behandla vattnet med sådan teknik att alla kvalitetskrav för hushållsvatten uppfylls. Investeringen behövs för att trygga tillräcklig vattenmängd, vattenkvalitet samt försörjningstrygghet åt borgåbor. Genom den nya behandlingsanläggningen kan man också bättre kontrollera olika risker enligt lagstiftningen, exempelvis möjliga endokrinstörande ämnen på grundvattenområden. Investeringen storhetsklass inklusive råvattenledningen mellan Borgbacken och Saxby uppgår till ca 11,6milj. euro. Efter att planeringen blivit klar är det möjligt att konkurrensutsätta byggnadsentreprenaden. Byggnadstiden för den nya anläggningen beräknas vara ett och ett halvt till två år.    

Före genomförandeplanen gjorde man provkörningar i 5 månader mellan tiden 29.10.2019-6.4.2020. Genom provkörningen säkerställde och preciserade man vattenbehandlingsprocessens dimensionering och driftsäkerhet. I planeringen har man tagit i beaktande anläggningens resurseffektivitet och man har planerat utnyttja takytan genom att installera solpaneler. Saxby vattenverks utvidgning är del av Borgå vattens sju års ekonomi- och saneringsplan som behövs för att trygga vattentjänsterna i Borgå. Ekonomiplanen innehåller förutom Saxby utvidgning också omfattande saneringsprojekt på nätet och vattentornen samt underhåll av vatten- och avloppsreningsverk. ”Tryggandet av vattentjänster i Borgå förutsätter omfattande och förebyggande saneringar på vattenverk och framförallt nätet. Tiden för sanering är nu och inte långt in i framtiden” betonar verkställande direktör Elina Antila.

I preliminära illustrationsbilden, vilka finns som bilaga, ser man den nya vattenbehandlingsanläggningen bredvid den befintliga. Illustrationsbilderna är uppgjorda av konsultens arkitekt. Placering och utseende har valts så att utvidgningen passar in med befintliga byggnader och landskap och så litet som möjligt påverkar andra närvarande verksamheter. I placeringen har man också tagit i beaktande skyddandet av grundvattnet så att man inte under byggnadstiden kommer allt för nära nuvarande vattenbrunnar. Gården är planerad så det finns tillräckligt med utrymme för trafik.