Hoppa till innehåll

Ett utkast till klimat- och miljöprogram har blivit färdigt – Härnäst hörs intressentgrupper, inklusive invånare

Ett utkast till ett nytt klimat- och miljöprogram för åren 2024–2027, som staden har berett, har blivit färdigt. Härnäst kommer utkastet att skickas på remiss av stadsstyrelsen. I programutkastet framställs de åtgärder med vilka staden siktar på sina klimat- och miljömål inte bara under de fyra kommande åren utan också under det innevarande året.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

Med verkningsfulla åtgärder mot de satta klimat- och miljömålen

Det nya klimat- och miljöprogrammet har beretts i samarbete med stadens olika sektorer samt med de företag och bolag inom koncernen som är väsentligast för klimat- och miljömålen.

– Som exempel på åtgärder kan nämnas att göra det möjligt för företag och människor att göra klimatsmarta val, att utveckla kunnandet såväl av stadens egen personal som grundskolornas elever, att planera stadens markanvändning samt planera och bygga stadens infrastruktur inklusive lösningar till energiproduktion, berättar stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

I åtgärderna betonas enligt strategin också naturens mångfald samt skydd av vattendrag och skogar. Därtill sätter programmet upp målen för bruk och skydd av de skogar som ägs av staden. Man måste kunna förbereda sig på konsekvenserna av klimatförändringen, och därför har en bedömning av deras inverkan på stadens verksamhet nu inkluderats i programmet för första gången.

I beredningen av klimat- och miljöprogrammet har deltagit också Finnish Consulting Group, som svarar för utvärderingen av hur effektiva åtgärderna inom klimat- och miljöprogrammet är. För att resurserna ska användas effektivt är det viktigt, att de åtgärder som staden förbinder sig att vidta i programmet, också är verkningsfulla.

Berätta din åsikt om utkastet till klimat- och miljöprogrammet

I detta skede av programberedningen vill staden höra sina intressentgruppers syner på programutkastet.

– Var och en har möjlighet att uttrycka sin åsikt om programutkastet. Syftet är att programmet inte bara främjar stadens målsättningar med klimat och miljö utan också skapar en trivsam stadsmiljö för borgåborna, berättar Päivärinta.

Remissförfarandet inleds genast efter det att stadsstyrelsen har fattat beslutet i saken. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte på måndag 5 juni.

Man kan bekanta sig med programutkastet ända till den 15 september på stadens webbsidor samt på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatunivån. Servicekontoret Kompassen har öppet måndag till fredag kl. 9–15. Öppethållningstider finner du på servicekontoret Kompassens webbsida.

Man kan lämna sina egna kommentarer till programutkastet elektroniskt före den 15 september till Borgå stads registratorskontor till adressen kirjaamo@porvoo.fi eller per post till PB 23, 06101 Borgå. Skriv i meddelandefältet eller på kuvertet referensen ”Borgå stads klimat- och miljöprogram”.

Det slutgiltiga beslutet om programmet kommer att fattas på hösten efter remissförfarandet.