Hoppa till innehåll

Ge respons om Borgå stads bidrag, stipendier och samarbete med föreningar

Borgå stad ordnar en enkät för att kartlägga erfarenheter av och åsikter om stadens bidragspraxis och annat samarbete med föreningar och övrig invånarverksamhet. Enkäten kan besvaras under tiden 28.9–26.10.2021.

Borgå stad ordnar en enkät för att kartlägga erfarenheter av och åsikter om stadens bidragspraxis och annat samarbete med föreningar och övrig invånarverksamhet. Enkäten kan besvaras under tiden 28.9–26.10.2021.

Borgå stad beviljar årligen på basis av ansökningar bidrag och stipendier till bland annat kultur, motion, ungdomsarbete och social- och hälsovårdsbranschens föreningsverksamhet, grundliga förbättringar och underhåll av enskilda vägar, morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn samt professionella museers verksamhet. Största delen av Borgå stads bidrag och stipendier söks årligen i mars. Beviljandet av bidrag styrs förutom av lagstiftning också av stadens sektorers bidragsanvisningar som fastställs årligen.

– Det är viktigt med respons av aktörer som tidigare fått bidrag och av dem som står utanför nuvarande bidragspraxis, så att vi kan utveckla verksamhetssätten så att de stöder fritidsverksamhet och tredje sektorns mångsidiga verksamhet som främjar kommuninvånarnas välbefinnande och aktiverar dem, säger projektkoordinator Minna Särelä.

Medborgarbudget och gräsrotsfinansiering – nya stödformer?

Borgå stad begärde respons av föreningar om sina bidrag och andra stödformer till tredje sektorn förra gången år 2014.

 – Med den enkät som ordnas nu uppdateras lägesbilden jämfört med situationen vid den föregående enkäten. Dessutom begär staden respons också om eventuella nya stödformer, såsom medborgarbudget och gräsrotsfinansieringskampanjer. Med öppna frågor hoppas vi få information också om sådana utvecklingsmål och idéer som staden inte ännu känner till, säger Minna Särelä.

Svaren på enkäten beaktas vid utvecklingen av de tjänster och samarbetsformer som Borgå stad erbjuder till föreningar och annan invånarverksamhet.

Responsen beaktas vid uppdateringen av bidragsanvisningarna
Det tar cirka 20 minuter att svara på enkäten. I enkäten finns bakgrundsinformation om nuvarande praxis som stöd för frågorna. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten är tvåspråkig och kan besvaras på finska eller svenska.

Enkäten finns här.
Svaren på enkäten sammanställs och analyseras av Borgå stads arbetsgrupp som behandlar ansökningar om bidrag och stipendier före slutet av 2021 och responsen beaktas i planeringen av och anvisningar för kommande bidragsansökningar.

Även utvecklingen av andra stöd- och samarbetsformer som erbjuds till föreningar och annan invånarverksamhet fortsätter utgående från svaren på enkäten genast efter att de har analyserats.