Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 29.1.2020

Bildningstjänster på östra området

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna Markku Välimäkis förslag: ”Beslutet om utbildningstjänster på östra området ska fattas så, att det uppgörs en plan där både Sannäs skola och Ilolan koulu bevaras. De renoveras vid behov och det skaffas hyrbara tilläggsdelar till skolorna. Planen förverkligas i samarbete mellan lokalitetsledningen och bildningssektorn. Bildningsnämnden ska få rapporter om hur projektet framskrider.”

Stadsstyrelsen röstade två gånger under behandlingen av ärendet. I den första omröstningen vann Markku Välimäkis förslag över Joonas Dachingers förslag med rösterna 26–25. Joonas Dachinger föreslog att ”det enligt programmet för byastrukturen, grundas ett tvåspråkigt bildningscenter till Illby, grundskola för båda språkgrupper, årskurser 1–6. De nya byggnader som behövs till Illby bildningscenter skulle i första hand byggas av flyttbara element. Lösningen för Epoon koulu behandlas skilt, när utredningsarbetet Epoon koulu och Ebbo daghem är färdigt.”

I den andra omröstningen vann Markku Välimäkis förslag över stadsstyrelsens förslag med rösterna 27–24. Stadsstyrelsens föreslog att ”bildningstjänsterna i östra Borgå säkerställs genom att ett tvåspråkigt bildningscenter av flyttbara element byggs (årskurser 1–6 för båda språkgrupper). Bildningscentret ska ligga i Sannäs. Till bildningscentret hänvisas alla barn på östra området. Lösningen som gäller Epoon koulu ingår i helheten med bildningscentret på östra området.”

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Teppo Lindh befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i finskspråkiga utbildningssektionen och välja Annamari Larke som ny ersättare i stället för honom.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Heidi Hernetkoski befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i centralvalnämnden och välja Hanna Backända som ny ersättare i stället för henne.

Deltaljplan, Ölstens port

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna detaljplanen 537, Ölstens port, stadsdel 31, kvarteren 3222-3224 samt gatu- och specialområden.

Detaljplanen gäller området vid Småindustrivägen mellan Helsingforsvägen och Entreprenörsvägen i Ölstens, ca 5 kilometer väst om Borgå centrum. Detaljplanen består av ett kvartersområde för icke miljöstörande industri- och lagerbyggnader och två kvartersområden för affärsbyggnader.

I detaljplanen anvisas byggrätt 3 875 m²-vy för två kvartersområden för affärsbyggnader. Den tillåtna byggrätten för kvartersområdet för industribyggnader är 3 498 m²-vy.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.