Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 10.1.2022

Detaljplan, torget

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Borgå torg. Ändringen av detaljplanen gäller torget, parken och en del av Lundagatan i stadsdelen 2.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Elin Blomqvist-Valtonen tillägg: ”Den fortsatta trafikplaneringen för torgets närområde och lösningarna på grund av den görs i samarbete med nämnden.”

Under behandlingen av ärendet föreslog Nea Hjelt att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 7 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Tapani, Holmström Johnny, Karlsson Anette, Oksanen Jari, Sigfrids Frida, Valasti Matti) – 6 (Hjelt Nea, Lund Bodil, Servin Kevin, Söderberg Johan, Uski Nina, Wiitakorpi Jorma)fortsätta behandlingen av ärendet.

Ändring av detaljplan, träkvarteret på Västra åstranden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att den godkänner detaljplaneändringen seom gäller träkvarteret på Västra åstranden.

Ändring av detaljplan, Institutgränd 1

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att den godkänner detaljplaneändringen för Institutgränd 1.

Under behandlingen av ärendet föreslog Jari Oksanen att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 9 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Tapani, Hjelt Nea, Holmström Johnny, Karlsson Anette, Sigfrids Frida, Uski Nina, Valasti Matti, Wiitakorpi Jorma) – 4 (Lund Bodil, Oksanen Jari, Servin Kevin, Söderberg Johan) fortsätta behandlingen av ärendet.

Begäran om utlåtande som gäller planeringsprinciper för Kokon idrottscentrum och prioriteringar i innehållet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt begära utlåtanden av stadens stadsutvecklingsnämnd, bildningsnämnd, social- och hälsovårdsnämnd samt av inflytande organ. Utlåtandena bör lämnas före 18.2.2022.

Stadsstyrelsen begär att det i utlåtandena tas särskilt ställning till de utvecklingstrender för inomhus- och utomhuslokaler som baserar sig på den breda interaktionen i planeringsprojektet för Kokon idrottscentrum.

Dessutom begärs det att utlåtandena särskilt innehåller synpunkter på vilka delar av projektet som tidsmässigt borde genomföras i första skedet. I stadens budget har det för åren 2024-2028 reserverats totalt 25,3 miljoner euro för projektet. När det gäller prioritering av innehållet poängteras det i utvecklingstrenderna som tagits upp som slutsatser genomförande av prioriteringar på hög nivå och medelnivån. Investeringens storleksklass är cirka 55 miljoner euro.

Driftskostnadernas storleksklasser har uppskattats i slutrapporten och de ska också uppskattas när utvecklingstrender granskas.

Tillsättande av valnämnder (välfärdsområdet 2022)

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Adele Kotsalo till valnämnd 3 (Centrum) i stället för Tiina Ohinmaa.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Jaana Puhakka till valnämnd 9 (Ebbo) is stället för Elli Rankka.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.