Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 2.3.2020

Tillsättande av äldrerådet och handikapprådet 2020–2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärenden.

Plan för genomförande av markanvändning 2020–2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2020-2024 för kännedom.

I planen för genomförande av markanvändning anges tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som uppstår i processens olika skeden och inkomsterna från tomtförsäljning och tomtarrende. Med planen strävas efter att garantera att resurserna är rätt dimensionerade och finansieringen rätt tidsplanerad. Också de finansiella förutsättningarna för de ställda målen kan bedömas i planen. Planen för genomförande av markanvändning är ett arbetsredskap för planering av stadsutvecklingens verksamhet och ekonomi.

Svar på fullmäktigemotion om att Borgå ska bli en stad för Rättvis handel

Anna-Stiina Lundqvist föreslog med Jari Oksanens stöd att förslaget som svar på fullmäktigemotion om att Borgå ska bli en stad för Rättvis handel återremitteras för ny beredning.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning fortsätta behandling av ärendet med röster 10 (Markku Välimäki, Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Nina Uski, Bodil Lund, Mirja Suhonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Anders Rosengren) – 3 (Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Anne Korhonen).

Svaret på fullmäktigemotion godkändes enhälligt.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen
Stadsstyrelsens föredragningslista