Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna Elin Blomqvist-Valtonens förslag:

”Stadsstyrelsen fastställer att staden vill främja utvecklingstrenden enligt fas 1 (tätare och starkare samarbete). Ärendets fortsatta beredning påbörjas och olika intressentgrupper får medverka. En gemensam plan om hur man ska gå till väga kommer att utarbetas.

I samband med den nya organisationsstrukturen fr.o.m. 1.1.2023 beslutar staden om nya mandat för förtroendevalda och nya förtroendevalda i museiföreningens styrelse. Den ena av styrelseledamöterna som staden utser föreslås vara en tjänsteinnehavare.

Stadsstyrelsen godkänner det bifogade utkastet till avtal mellan Museiföreningen och staden. Avtalet träder i kraft genast efter att båda parterna har godkänt det.”

I omröstningen vann Elin Blomqvist-Valtonens förslag över stadsdirektörens förslag med rösterna 8 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Gia Mellin-Kranck, Jari Oksanen Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski) – 5 (Anette Karlsson, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi).

Stadsdirektörens förslag:

”Stadsstyrelsen fastställer att staden vill främja utvecklingstrenden enligt faser 1 (tätare och starkare samarbete) och 2 (djupare samarbete – museet blir en del av kommunorganisationen) och förbundenhet med sammanslagningen av organisationerna under strategiperioden när verksamheten i stadens organisation har blivit etablerad och effekterna av de största omvärldsförändringarna som man har kännedom om kan ses. Ärendets fortsatta beredning påbörjas och olika intressentgrupper får medverka. En gemensam plan om hur man ska gå till väga kommer att utarbetas.

Staden väljer en sektordirektör som är ansvarig för verksamheten och en chef för serviceområdet till ansvariga personer som ska främja utvecklingsprojektet.

I samband med den nya organisationsstrukturen fr.o.m. 1.1.2023 beslutar staden om nya mandat för förtroendevalda och nya förtroendevalda i museiföreningens styrelse. Den ena av styrelseledamöterna som staden utser föreslås vara en tjänsteinnehavare.

Stadsstyrelsen godkänner det bifogade utkastet till avtal mellan Museiföreningen och staden. Avtalet träder i kraft genast efter att båda parterna har godkänt det.”

Borgåmedaljen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att staden ordnar en inbjudningstävling för Borgåmedaljen med början hösten 2022 och med syfte att dela ut en ny, unik Borgåmedalj från år 2023. Kulturtjänster bereder preliminära anvisningar gällande inbjudningstävlingen, vilka godkänns separat av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen beslutar om vem som får medaljen år 2023 utgående från förslaget av den kommitté som har tillsatts av stadsdirektören. Förslaget bereds med delaktighet av kommuninvånarna.

Borgå stads utlåtande om ett utkast till arbetsgruppens nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030

Stadsstyrelsen beslutade ge ett utlåtande om ett utkast till arbetsgruppens nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030 enligt stadsdirektörens förslag.

Kevin Servin förslog att staden inte ger ett utlåtande i ärendet. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.