Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 8.11.2021

Budget för år 2022 och ekonomiplan för år 2022–2024

(Uppdaterad 9.11. kl. 12.45)

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2022 och ekonomiplanen 2022–2024. Stadsstyrelsen beslutade godkänna flera ändringar till stadsdirektörens förslag.

Skattesatser

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2022 fastställs till 19,75 % och fastighetsskattesatserna för år 2022 fastställs enligt stadsdirektörens förslag:

 • allmän fastighetsskatt 1,30 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,30 %
 • obebyggd byggplats, har inte fastställts
 • allmännyttiga samfund 0,00 %
 • kraftverk 3,10 %

I den första omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Tapani Eskolas förslag med rösterna 9 (Servin Kevin, Elin Blomqvist-Valtonen, Jorma Wiitakorpi, Nea Hjelt, Holmström Johnny, Nina Uski, Johan Söderberg, Sigfrids Frida, Lund Bodil) – 4 (Eskola Tapani, Karlsson Anette, Hirvilammi Tuuli, Valasti Matti). Tapani Eskola föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 20 procent. 

Johan Söderberg föreslog att inkomstskattesatsen sänks med 0,5 procentenhet till 19,25 procent. Förslaget förföll i brist på understöd. 

I den andra omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Tapani Eskola förslag med rösterna 9 (Lund Bodil, Jorma Wiitakorpi, Sigfrids Frida, Nea Hjelt, Johan Söderberg, Holmström Johnny, Nina Uski, Elin Blomqvist-Valtonen, Servin Kevin) –4 (Valasti Matti, Hirvilammi Tuuli, Karlsson Anette, Eskola Tapani). Tapani Eskola föreslog att skatteprocent för obebyggd fastställs till 6,0 %. 

Skapande av en prognosmodell för bildningssektorns servicenätverk, Vårberga

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna Elin Blomqvist-Valtonens ändringsförslag: ”Kaupunginhallitus ei näe tarkoituksenmukaisena toteuttaa kaupunginjohtajan esittelytekstissä esittämiä oppilaaksiottoalueen muutoksia. Kaupunginhallitus edellyttää, että jokaisella koululla on jatkossakin määrätty oma oppilaaksiottoalue, joka määrittää kunkin lapsen lähikoulun. Kaupunginhallitus edellyttää, että ennustemallin valmistuttua koulutusjaostot tekevät hallintosäännön mukaisesti kokonaistarkastelun oppilaaksiottoalueisiin huomioiden edellä kuvatun lähikouluperiaatteen. Kaupunginhallitus valtuuttaa toimitilajohdon, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy näiltä osin talousarvioesityksen vuodelle 2022, hankkimaan opetustiloja koskevan moduuliratkaisun Sarastian puitesopimuksen kautta minikilpailutuksella Kevätkumpuun. Moduuliratkaisu sisältää 8 luokkatilaa, henkilökunnan tilat, aulan, ruokailutilan sekä tarvittavat eriytystilat ja muut tukitilat, yhteensä noin 1280brm². Kokonaisuus suunnitellaan sivistystoimen kanssa siten, että tilat ovat valmiina elokuussa 2022. Varhaiskasvatukselle varataan tilat Kanteletalon sisältä jatkosuunnittelussa. Moduulit sijoitetaan nykyisen Kanteletalon kanssa samalle tontille. Toimitilojen hankkimista varten lisätään lisämääräraha toimitilajohdolle vuodelle 2022 yhteensä 400 000 euroa mikä sisältää perustamis- ja pihanrakennuskustannuksia 240 000 (investointi) euroa ja varsinaisia vuokrakustannuksia 160 000 euroa. Jatkotarve tulee lisäämään käyttökustannuksia ko. tiloille sivistystoimen osalta 400 000 euroa vuodessa.”

I omröstningen vann Elin Blomqvist-Valtonens förslag över stadsdirektörens förslag med rösterna 10 (Karlsson Anette, Servin Kevin, Johan Söderberg, Lund Bodil, Hirvilammi Tuuli, Valasti Matti, Holmström Johnny, Eskola Tapani, Elin Blomqvist-Valtonen, Sigfrids Frida) –3 (Nina Uski, Jorma Wiitakorpi, Nea Hjelt)

Stadsdirektörens förslag: ”Stadsstyrelsen befullmäktigar lokalitetsledningen, förutsatt att fullmäktige till dessa delar godkänner budgetförslaget för år 2r022, upphandla en modullösning för undervisningslokaler genom en minikonkurrensutsättning enligt Sarastias ramavtal till Vårberga så nära den egentliga skolbyggnaden som möjligt. Modullösningen ska innehålla cirka 7 klassrum, personalutrymmen, en entréhall, en bespisningslokal, behövliga differentieringslokaler och övriga stödlokaler, sammanlagt cirka 1.110 brm2. Helheten planeras tillsammans med bildningssektorn så, att lokalerna är färdiga i augusti 2022. För småbarnspedagogiken reserveras lokaler i Kantelehuset i en fortsatt planering. Denna lösning får inte öka personalkostnader inom bildningssektorn. För upphandling av lokaler ges lokalitetsledningen ett extra anslag på totalt 400 000 euro år 2022. Summan innehåller grundläggnings- och gårdsbyggnadskostnader 240 000 euro och egentliga hyreskostnader 160 000 euro. Bildningssektorn förpliktas att göra sådana ändringar i elevupptagningsområden att behovet av extra lokaler kan hållas vid sju moduler under de fem kommande åren. Denna lösning fattas för fem år. Det fortsatta behovet för åren 2023-2027 kommer inom bildningssektorn att öka driftskostnader för lokalerna med cirka 400 000 euro per år. 

Val av representanter i föreningar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja stadens representanter i föreningar för stadsstyrelsens mandattid enligt följande:

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå r.f.: 

 • representant för årsmötet Hans von Bagh
 • ordinarie ledamot i styrelsen Erkki Naumanen, ersättare Eija Quinlan

Borgå Levande Centrum rf

 • representant för årsmötet Riitta Ahola
 • ordinarie ledamot till styrelsen Minttu Helanne, ersättare Samu Nikki
 • ordinarie ledamot till styrelsen Ingalill Tuomolin, ersättare Katja Paasonen 

Sydkusten landskapsförbund r.f.: representanter väljs senare.  

Stadens garanti- och utlåningspolicy, medelanskaffnings- och placeringspolicy och ändring av förvaltningsstadgan  

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.