Hoppa till innehåll

Enskilda vägar är vägar som upprätthålls av fastighetsägare och övriga vägdelägare. De enskilda vägarna indelas i registrerade vägar som upprätthålls av väglag och helt privata vägar.

Vägdelägare är skyldiga att delta i väghållningen i proportion till den nytta de har av vägen.

Lag om enskilda vägar

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019.

Den största förändringen var att kommunernas vägnämnder slopades. De uppgifter, som vägnämnderna tidigare skötte och behandlade genom vägförrättning har överförts i huvudsak till Lantmäteriverket. Alla besvärsärenden angående väglagens beslut har övergått till tingsrätterna (65 §).

Bidrag

Väglagen i Borgå kan anhålla om bidrag av staden för underhåll och grundlig förbättring av vägen. Ansökningstiden är i mars. Tilläggsinformation om bidragen för enskilda vägar, ansökningsanvisningar och blanketter finns från början av mars månad på sidan stadsinfrans bidrag.

Rådgivning

Stadsinfran kan ge råd i vägärenden. Lantmäteriverket ger råd i vägärenden på en bredare plan.

Suomen Tieyhdistys upprätthåller med Trafikverkets understöd en riksomfattande rådgivningstelefon på finska “valtakunnallinen yksityisteasioiden neuvontapuhelin”.

Staden som delägare i väglaget

Dessa anvisningar gäller enskilda vägar som Borgå stad är delägare i.

Möteskallelsen skickas till staden

Skicka gärna möteskallelsen per e-post till stadens kontaktperson. Ifall väglaget inte känner till vilken avdelning eller kontaktperson att kontakta, skickar ni kallelsen till registratorskontoret.


Ni kan också skicka kallelsen som brevpost till adressen:

Borgå stad

“Kontaktpersons eller avdelnings namn”

PB 23

06101 Borgå

Anmälning av uppgifter

Kontaktuppgifterna till väglaget skall meddelas till Lantmäteriverket. Alla permanenta vägmärken som finns på väglagets område skall meddelas till datasystem för väg- och gatunätet.

Vägmärken

För permanenta vägmärken behövs dessutom stadens samtycke. Samtycke kan anhållas från Stadsinfran. Skicka din fritt formulerade ansökan per e-post till adressen linda.antell-behm(at)porvoo.fi eller kirjaamo(at)porvoo.fi

Byråsekreterarens kontaktuppgifter

Linda Antell-Behm

Byråsekreterare