Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 12.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ändring av intäktsföringsmålet för Borgå Energi Ab

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att det nya intäktsföringsmålet för Borgå Energi Ab i stadens budget år 2022 ska vara en utdelning på 2,4 miljoner euro till staden. På samma sätt stryks det ursprungliga intäktsföringsmålet (fyra procent av omsättningen) ur budgeten för år 2022.

Beviljande av lån till Borgå Energi Ab i ett exceptionellt marknadsläge

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att anslag för utlåningen i budgeten år 2022 höjs med 30 000 000 euro. Borgå Energi Ab beviljas möjlighet att lyfta kortfristigt lån för säkrande av likviditeten på tidsperioden 1.12.2022-30.4.2023. Lån beviljas enligt behov, dock högst 30 000 000 euro. Av lånet tas ut en marknadsbaserad ränta enligt stadens borgens- och utlåningspolicy. Återbetalningstiden för lånet är högst ett år.

Det krävs inga motsäkerheter för lånet eftersom lånet är kortfristigt, bolaget är solitt och staden indirekt förfogar över egendomen av bolaget som ägs helt av staden, och arrangemanget inte äventyrar stadens förmåga att sköta sina lagstadgade uppgifter. Finansdirektören befullmäktigades att fastställa den marknadsbaserade räntan på tidpunkten då lånet lyfts samt att göra nödvändiga arrangemang med hänsyn till lånet.

Stadsfullmäktiges föredragningslista