Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 25.3.2021

Asuntojen muutostöiden hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asuntojen muutostöiden palveluntuottajiksi ajalle 1.4.2021 – 31.3.2023 valitaan: Asennuspalvelut ja pienet muutostyöt Mirlux Oy Vilenin Rakennushuolto Oy Pernajan Rakennus Oy Suomen Apu-Tuote Oy  Laajat muutostyöt Mirlux Oy Vilenin Rakennushuolto Oy Pernajan Rakennus  Hankinnan arvo on noin 250 000 euroa vuodessa. Lääkäriostopalveluiden hankinta Sosiaali- ja […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2021

Ympäristöterveysjaosto antoi elintarvikealan yritykselle Agrica Ab Porvoon Peruna elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvien omavalvontavelvoitteiden noudattamisesta. Määräystä tehostettiin 10 000 euron suuruisella uhkasakolla. Ympäristöterveysjaosto vahvisti viranhaltijan kiireellisenä asettamat käyttö- ja luovutuskiellot koskien Agrica Ab Porvoon perunan maahantuomia lihaeriä. Jaosto antoi lisäksi useita lausuntoja mm. ympäristölupahakemuksista maa-ainesten ottoon ja kallion murskaukseen sekä maankaatopaikkatoimintaan liittyen. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 23.3.2021

Porvoon vanhan sillan uusiminen Kaupunkikehityslautakunta päätti, että suunnittelua jatketaan Vaihtoehto 3. ”Puinen palkkisilta”-pohjalta. Suunnitteluvaraus Kaivokadulla, Mannerheiminkadun tuntumassa Kaupunkikehityslautakunta myönsi suunnitteluvarauksen Jalon Uusimaa Oy:lle tontille 638-2-19-5 laadittavia suunnitelmia varten. Suunnitteluvaraus on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen saatua lainvoiman. Lundinkadun päätteen asemakaavamuutos Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa ehdotuksen asemakaavamuutokseksi nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Alue sijaitsee Porvoon keskustassa […]

Kaupunginhallituksen päätökset 22.3.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2021–2025 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025 toimielimille lausuttavaksi. Lausunnot pyydetään antamaan 30.4.2021 mennessä. Itä-Uudenmaan alueellista esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmaa olivat laatimassa alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä kuntien eri toimialojen ja tulosyksiköiden edustajia Askolasta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Porvoosta ja Sipoosta. Ohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 16.3.2021

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös 2020 Johtokunta päätti esittää, että tilivuoden 2020 alijäämä -193 056,91 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden taseeseen oman pääoman vähennyksenä.Johtokunta allekirjoitti Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden 2020 erillistilinpäätöksen, antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen. Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden henkilöstöraportti vuodelta 2020 Johtokunta hyväksyi Porvoon tilapalveluiden henkilöstöraportin vuodelta 2020. Johtokunnan esityslista

Kaupunginhallituksen päätökset 15.3.2021

Tartuntatautilain tarkastustoimivallan delegointi ympäristöterveysjaostolle Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää hallintosäännön 12 §:ssä tarkoitettuun tartuntatautitoimielimen toimivaltaansa kuuluvan tartuntatautilain 59 b §:ssä tarkoitetun tarkastusoikeuden ympäristöterveysjaoston alaisille viranhaltijoille. Kaupunki valmistelee erikseen yhteistyössä ympäristöterveysjaoston toiminta-alueen kuntien kanssa sopimusta, jolla tarkastusoikeus ulotettaisiin koko jaoston toiminta-alueelle. Tiedote 11.3.2021 Edustajan valitseminen kuntayhtymä Etevan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Mirja Suhosen kaupungin edustajaksi […]

Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös ja henkilöstöraportti valmistuivat

Vuosi 2020 oli koronapandemiasta johtuen hyvin poikkeuksellinen Porvoon tilapalveluissa. Tämä käy ilmi tuoreesta tilinpäätöksestä, joka käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa 16.3.2021. Liikelaitoksen tulos on alijäämäinen 193 057 euroa.  Alijäämä on ennakoitua pienempi. Alijäämää voitiin pienentää erilaisilla säästötoimilla, jotka on huomioitu Porvoon kaupungin kestävän talouden ohjelmassa. Henkilöstöraportissa näkyy myös terveysperusteisten poissaolojen vähennys 12,5 prosenttiyksiköllä.  Tämä vähensi sijaistarvetta ja siten […]