Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen Kaupunginhallitus kuuli kokouksessa asiaan liittyvät esittelyt ja merkitsi asiakirjat tiedokseen. Kaupunginvaltuustolle järjestetään iltakoulu itäratahankkeesta ja hankeyhtiö Itärata Oy:stä 21. kesäkuuta. Välittömästi iltakoulun jälkeen pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginhallitus tekee päätöksen valtuustolle tehtävästä esityksestä. Kaupunginjohtajan asiaa koskeva päätösesitys tehdään 21. kesäkuuta pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. Uuden Helsingistä itään suuntautuvaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-yhteysvälin kehittämiseksi on […]

Kaupunginhallituksen päätökset 31.5.2021

Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus 2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupunki hyväksyy yhteistyösopimuksen ja liittyy sen ehtojen mukaisesti Helsingin seudun yhteistyökokouksen kumppanuusjäseneksi. Helsingin seudun kuntien muodostama yhteistoimintaelin Helsingin seudun yhteistyökokous (HYSK) on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt hyväksyä sopimuksen HYKS:n toiminnasta. Yhteistoimintaelimeen kuuluvat seuraavat kaupungit ja kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, […]

Sivistyslautakunnan päätökset 27.5.2021

Laajennetun oppivelvollisuuden loppuraportti Itäisellä Uudellamaalla ollaan valmiita oppivelvollisuuden laajentumiseen Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain myötä 18 vuoteen. Syksystä 2021 lähtien toisen asteen koulutus on myös maksuton peruskoulunsa nyt päättäville nuorille. Porvoossa on valmistauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen Porvoon kaupungin ja alueen toisen asteen oppilaitosten yhteistyönä, jossa ovat olleet mukana Porvoon kaupungin lukiot ja yläkoulut, Careeria, Prakticum […]

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.5.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen estettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2012–2025 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025. Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut. Tiedote 4.3.2021 Tonttien yleiset luovutusehdot ja hinnat Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot noudatettaviksi 1.9.2021 […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 25.5.2021

Opistokujan asemakaavan muutos Näsissä tulossa nähtäville Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavamuutoksen julkisesti nähtäville. Entisen Point Collegen tontilla luodaan edellytykset asuinkerrostalorakentamiselle ympäristöön, jonka muita käyttötarkoituksia ovat opetus- ja terveydenhoitotoiminta. Keskeinen tavoite on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta sekä luoda arkkitehtuurin keinoin viihtyisä kortteli, jolla on oma värikäs ilme. Entisen Point Collegen tontille suunnitellut asuinrakennukset ovat korkeudeltaan viisi- ja kuusikerroksisia […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 25.5.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 25.5. kokouksessaan v. 2021 yhdistysavustukset sekä työllisyyshankeavustukset. Avustuksia jaetaan esityslistan ja sen liitteenä esitetyn taulukon mukaisesti 31 eri toimijalle yhteensä 61.300 euroa. Lautakunta merkitsi tiedokseen kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeita koskevan selonteon valmistelutilanteen. Hallituksen on määrä antaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema selonteko eduskunnalle tänä vuonna. Selonteolla etsitään suuntaviivoja maahanmuuttajaväestön kotouttamisen edistämisen kehittämiseksi. Kaupunki […]

Kaupunginhallituksen päätökset 24.5.2021

Sannäs skola, hankinnan keskeyttäminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Sannäs skolan pihan perusparannuksen ja korjausrakentamisen urakan hankintamenettely keskeytetään, ja uuden avoimen hankintamenettelyn valmistelu aloitetaan välittömästi. Tiedote 19.5.2021 Sivistysjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivistysjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus, hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä Porvoon kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden kielisäännön mukaisesti […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 18.5.2021

Ympäristöterveysjaosto totesi, että sen 20.04.2021 Agrica Ab Porvoon Perunalle antamaa määräystä elintarvike-erän takaisinvedosta ja hävittämisestä § 31 on noudatettu ja asian käsittely päättyy. Jaosto hyväksyi päivitetyn päätösvallan delegoinnin valvontaa suorittaville viranhaltijoille. Päätös astuu voimaan 1.6.2021. Seuraamusmaksu otetaan kuitenkin käyttöön vasta, kun jaosto on hyväksynyt sitä koskevan soveltamisohjeen. Lisäksi jaosto antoi lausunnot liittyen Askolan Monninkylän Amisto-lukion […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 18.5.2021

Asia ”Paineviemärin asentaminen meren pohjaan, vesialueen ruoppaaminen ja ruoppausmassojen sijoittaminen mereen, liikelaitos Porvoon veden lupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle” Tuuli Hirvilammi ehdotti lausuntoon seuraavaa muutosta: Virke ”Hanke on kuitenkin toteuttamiskelpoinen, mikäli paineviemäri asennetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolella hakemuksen mukaisesti ja painotus varmistetaan esimerkiksi sukeltajalla.” muutetaan muotoon ”Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on, että paineviemäri asennetaan hakemuksen mukaisesti lintujen pesimäkauden […]

Kaupunginhallituksen päätökset 17.5.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2021–2025 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025. Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut. Tiedote 4.3.2021 Asemakaavamuutos, Aleksentarinkadun itäpääte Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian käsiteltäväksi kaupunkikehityslautakuntaan Jaakko Jalosen esityksen […]