Hoppa till innehåll

Biskopsgatans sanering håller på att bli klar – gatan öppnas för trafik under vecka 48

Borgå vattens saneringsarbetsplats på Biskopsgatan mellan Stadshusgatan-Alexandersgatan håller på att bli klar. Grundarbeten för asfalteringen börjar måndagen 27.11. Pga. vinterförhållanden kommer is och snö att smältas bort med en smältutrustning. Smältningsarbetet kommer att orsaka mängder med vattenånga vilket är typiskt för arbetet. Ifall grundarbetet går som planerat och ingen mera snö kommer är det planerat […]

Idéer är till för att förverkligas – byteställe för skott i huvudbibliotekets entréhall

Borgå stadsbibliotek genomför idén “Utbyte av skott”, som mottogs genom deltagande budgetering. Idén fick 147 röster i omröstningen bland medborgarna. Det fullständiga resultatet av omröstningen och idéerna finns tillgängliga på stadens webbtjänst https://www.eporvoo.fi/sv-SE/osallistuva-budjetointi/selaa-tuloksia/. Möbeln som ska användas för ändamålet har redan köpts in och kommer att installeras i huvudbibliotekets entréhall, nära avhämtningsplatsen för reserverade böcker. […]

Nämnden för växande och lärande, beslut 23.11.2023

Utveckling av idrottstjänsterna Nämnden för växande och lärande beslutade föreslå att stadsstyrelsen godkänner att den övergripande utvecklingen av idrottstjänsterna genomförs med de föreslagna tyngdpunkterna och åtgärderna under 2024. Projektplan för förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola Nämnden för växande och lärande godkände de delar av projektplanen som berör verksamhet och pedagogik samt omfattar sektionens utlåtande.Nämnden anser att […]

Närings-, trafik- och miljöcentralen 22.11.-21.12.2023

UUDELY/9763/2023 NTM-centralen i Nyland har gett den 22.11.2023 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarie­nummer är UUDELY/9763/2023. Beslutet till Borgå Energi Ab gäller Sköldviks värmeöverföringslinje, Borgå. Syftet med projektet är att utnyttja spillvärme från Neste Abp:s produktions­anläggning […]