Hoppa till innehåll

Ändringar i prislistan 2024

Vattentjänstlagen utgår från att vattentjänstverket skall finansiera sin verksamhet med avgiftsintäkter. Driftutgifterna har ökat kraftigt under år 2023. De mest betydande prisändringarna har skett i elpriset och kemikaliekostnaderna. Saneringar och nyinvesteringar av nät och anläggningar bör hållas på en tillräcklig nivå för tryggandet av vattentjänster. Ordinarie investeringar och driftkostnader täcks med avgiftsintäkter. Större sällan återkommande […]

Förslag till stadsstyrelsen: alternativa sätt för hur Kokonprojektet kan genomföras planeras

Planeringen av Kokon idrottscentrum har fortsatt under hösten. Stadsstyrelsen behandlar lägesöversikten vid sitt möte den 4 december. Det föreslås att stadsstyrelsen ger projektbolaget anvisningar hur beredningen ska fortsätta. Planeringen främjas genom att det läggs fram nya alternativ till hur omfattande idrottscentrumsprojektet ska bli, så att Kokon idrottscentrum bli en så bra fungerande helhet som möjligt med beaktande av ekonomiska ramar.

Klimat- och miljöprogrammet framskrider till beslut

Ett av Borgå stads viktigaste strategiska mål är att vara klimatinsatsernas stad och på så sätt också klimatneutral före 2030. För att främja målet är det viktigt att också uppmuntra företagen och invånarna att göra klimatsmarta lösningar samt främja den cirkulära ekonomin. För att svara mot målen har staden utarbetat ett utkast till ett nytt klimat- och miljöprogram. Programmet ersätter det tidigare klimatprogrammet, miljöprogrammet och vägkartan för cirkulär ekonomi.

Biskopsgatans sanering håller på att bli klar – gatan öppnas för trafik under vecka 48

Borgå vattens saneringsarbetsplats på Biskopsgatan mellan Stadshusgatan-Alexandersgatan håller på att bli klar. Grundarbeten för asfalteringen börjar måndagen 27.11. Pga. vinterförhållanden kommer is och snö att smältas bort med en smältutrustning. Smältningsarbetet kommer att orsaka mängder med vattenånga vilket är typiskt för arbetet. Ifall grundarbetet går som planerat och ingen mera snö kommer är det planerat […]

Idéer är till för att förverkligas – byteställe för skott i huvudbibliotekets entréhall

Borgå stadsbibliotek genomför idén “Utbyte av skott”, som mottogs genom deltagande budgetering. Idén fick 147 röster i omröstningen bland medborgarna. Det fullständiga resultatet av omröstningen och idéerna finns tillgängliga på stadens webbtjänst https://www.eporvoo.fi/sv-SE/osallistuva-budjetointi/selaa-tuloksia/. Möbeln som ska användas för ändamålet har redan köpts in och kommer att installeras i huvudbibliotekets entréhall, nära avhämtningsplatsen för reserverade böcker. […]