Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

C21-städernas stadsdirektörer: Överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna är ett bra mål – gjutfel i genomförandet

Regeringens proposition om lagstiftning om omorganisering av arbetskrafts- och företagsservice är på remiss i kommunerna. I reformen överförs ordnandet av arbets- och näringslivstjänster från staten till lokalnivån. Stadsdirektörerna i Finlands 21 största städer anser att målen i reformen är bra, men gjutfelen i genomförandet hinner ännu korrigeras innan regeringens proposition tas upp för behandling i riksdagen.

Stadsstyrelsens beslut 20.6.2022

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Kulturprogram 2030 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna kulturprogrammet 2030. Borgå stads kulturprogram 2030 är ett tväradministrativt program som för sin del verkställer de fyra främsta målen i Borgås stadsstrategi. Kulturprogrammet stärker konst- och kulturtjänster för invånare och kulturarbetarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntrar till […]

beslutsfattande -

Miljöhälsosektionens möte 16.6.2022

Sektionen beslutade förbjuda Goodset Oy:s marknadsföring som strider mot livsmedelslagen. Förbudet förenas med hot om vite. Inga medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden får göras om livsmedel, bl.a. kosttillskott. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Utlåtande till arbets- och näringsministeriet med anledning av ansökan om drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk, Utlåtande till miljöministeriet om utkastet ”Behandling av […]

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter. Ungdomstjänsternas bandlokalerBildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta […]