Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

beslutsfattande -

Miljöhälsosektionens möte 16.6.2022

Sektionen beslutade förbjuda Goodset Oy:s marknadsföring som strider mot livsmedelslagen. Förbudet förenas med hot om vite. Inga medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden får göras om livsmedel, bl.a. kosttillskott. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Utlåtande till arbets- och näringsministeriet med anledning av ansökan om drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk, Utlåtande till miljöministeriet om utkastet ”Behandling av […]

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter. Ungdomstjänsternas bandlokalerBildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta […]

Stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022

Stadens organisationsförändring Stadsfullmäktige beslutade att beredningen av Borgå stads organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag så att stadens förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation från 1.1.2023 är följande: Förtroendemannaorganisationen: Utöver de organ som förutsätts i kommunallagen hör följande i bilagan beskrivna organ till stadens organisation: Livskraftsnämnden Arbets- och näringssektionen Stadsutvecklingsnämnden Tillstånds- och tillsynsnämnden Miljöhälsosektionen Nämnden för växande och lärande […]