Hoppa till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

Stadsutvecklingsnämndens beslut 1.3.2022

Detaljplanen Vindkulla läggs fram Stadsutvecklingsnämnden beslutade att stadsplaneringen lägger fram förslaget till detaljplaneändring och begär nödvändiga utlåtanden om planen. Detaljplanerådet ligger vid Helsingforsvägen cirka 3 km väster om Borgå centrum. Österom det cirka 12 hektar stora området ligger Edupoli. Målet för planen är att skapa förutsättningar för byggandet av ett trivsamt, trädgårdslikande samt energi- och […]

Byggnads- och miljönämndens beslut 1.3.2022

Ärendet 8 § ÅTGÄRDSPLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN I NYLAND 2022-2025, UTLÅTANDE TILL NTM-CENTRALEN I SÖDRA SAVOLAX Följande texten lagts till utlåtande (i citaten): I handlingsplanen för vattenförsörjningen i Nyland 2022 –2025 har stärkandet av vattenförsörjningens funktionssäkerhet identifierats som en kärnfråga och ett centralt åtgärdstema inom vattenförsörjningen. ”I handlingsplanen bör den kommunala hälsoskyddsmyndigheten nämnas som samarbetsparter, då […]

Rapport om miljöns tillstånd i Borgå har publicerats

En ur miljösynpunkt positiv utveckling har skett under de senaste tio åren i Borgå i synnerhet i fråga om utsläpp från industrin, belastningen på vattendrag, skyddet av den biologiska mångfalden och främjandet av klimatarbetet. Å andra sidan har antalet invånare som utsätts för buller ökat i och med att stadens bebyggelse blivit tätare, och det här antalet uppskattas att öka också inom den närmaste framtiden. Miljövården i Borgå stad har publicerat en rapport om miljöns tillstånd i Borgå under 2021. En motsvarande översikt har publicerats senast år 2010.