Hoppa till innehåll

Rapport om miljöns tillstånd i Borgå har publicerats

En ur miljösynpunkt positiv utveckling har skett under de senaste tio åren i Borgå i synnerhet i fråga om utsläpp från industrin, belastningen på vattendrag, skyddet av den biologiska mångfalden och främjandet av klimatarbetet. Å andra sidan har antalet invånare som utsätts för buller ökat i och med att stadens bebyggelse blivit tätare, och det här antalet uppskattas att öka också inom den närmaste framtiden. Miljövården i Borgå stad har publicerat en rapport om miljöns tillstånd i Borgå under 2021. En motsvarande översikt har publicerats senast år 2010.

Ändringar på kommande inom slamtransporterna under de närmaste åren  

Entreprenörerna involveras i planeringen Rosk’n Roll har börjat planera för hur avfallsslamtransporterna ska organiseras på glesbygden. Nylands avfallsnämnd har fattat beslut om att tömningen av sedimenteringsbrunnar och slutna avloppsbrunnar inom loppet av 3–5 år organiseras som en kommunal service i 12 kommuner i östra och västra Nyland. Regionens kommuner har överlåtit avfallsservicen och medföljande operativa […]