Hoppa till innehåll

Förhandsmarknadsföring av tomterna i Ebbo Stengård är på gång

Borgå stad har påbörjat förhandsmarknadsföringen av tomterna i Ebbo Stengård.

Stengårds egnahemshusområde ligger i Ebbo cirka 10 kilometer sydöst om Borgå centrum. Planen för Ebbo Stengård, som utgör grunden för egnahemshusområdet, har vunnit laga kraft i början av år 2020. I Ebbo Stengård finns 21 egnahemshustomter, och genom förhandsmarknadsföringen klarlägger man hur stort intresse de väcker. Förhandsmarknadsföringens resultat påverkar bland annat tidtabellen för byggandet av kommunalteknik.

Stadsutvecklingsnämndens beslut 2.5.2023

Nämnden behandlade nya tomtöverlåtelsevillkor och priser Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte 2.5.2023 föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att överlåtelsepriserna för tomter och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns för att följas under tiden 1.9.2023–31.8.2024. Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. De nuvarande priserna och villkoren gäller till slutet av augusti 2023. I […]

Utredningar: Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå

Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå. Restiden från Borgå till Helsingfors centrum förkortas till cirka en halv timme. När resenärerna börjar resa med tåg minskar även olyckorna och utsläppen inom vägtrafiken, visar två spårtrafikutredningar som nyss blivit färdiga.   

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.4.2023

Nämnden avslog begäran om omprövning gällande anbudsförfarandet för gästhamnen på västra åstranden Stadsutvecklingsnämnden avslog efter omröstning Wilenius Båtvarv rf:s begäran om omprövning av nämndens beslut 13.12.2022. Mika Varpio framförde att nämnden godkänner Wilenius Båtvarv rf:s rättelseyrkande. Jarmo Grönman understödde motförslaget, varvid nämnden röstade om saken. Stadsutvecklingsnämnden beslutade i enlighet med föredragandens förslag med rösterna 8 […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.3.2023

Nya bostadsbyggnader planeras på den gamla Teboil-tomten och servicestationsbyggnaden bevaras Stadsutvecklingsnämnden godkände framläggande av förslaget till ändring av detaljplanen på Brunnsgatan 34–36 (DB 552). Planen möjliggör nybygge på planområdet i samma utsträckning som två nya bostadshus, men även den gamla servicestationsbyggnaden på planeringsområdet kommer att kvarstå vid sidan av nybygget. På den så kallade Teboil-tomten […]