Hoppa till innehåll

Skolorna rekommenderas främja välmående

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en utvärdering av effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på jämlikhet och likabehandling i utbildningen. Resultaten av utvärderingen visar att studierna under undantagsförhållandena har upplevts som psykiskt belastande och att situationen i hög grad har påverkat elevers och studerandes ork och studiemotivation. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion har bekantat sig med situationen […]

Stadsstyrelsens beslut 19.4.2021

Programmet för boende 2020–2030  Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att programmet för boende 2030 godkänns enligt biträdande stadsdirektörens förslag. Stadsstyrelsen röstade fyra gånger under behandlingen av ärendet. Anders Rosengren deltog inte i behandlingen av ärendet.  Mirja Suhonen föreslog att man gör följande ändringar till programmet: Poistetaan sivulta 12 (4.4) kappale: ”Yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden jatkuva […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.4.2021

Posintra Oy tillhandahåller i fortsättningen företagsrådgivning Stadsutvecklingsnämnden valde Posintra Oy att tillhandahålla företagsrådgivning och därtill hörande tjänster till Borgå stad under tiden 1.7.2021–31.12.2028. Eftersom det bara var ett godkänt anbud som hade lämnats, fanns det ingen orsak att jämföra anbuden. Begäran om omprövning om beslut över arrangemangen på rådhustorget sommaren 2021 Camilla Antas föreslog att […]

Stadsstyrelsens beslut 12.4.2021

Personalrapport 2020 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2020 och sända den till stadsfullmäktige för kännedom. Personalrapporten visar att coronapandemin inte ökade antalet anställda hos staden, personalens hälsorelaterade frånvarodagar och inte heller övertidsarbeten. Coronapandemin och förebyggande av dess spridning syntes på mycket olika sätt på stadens sektorer. Samtidigt när arbetsmängden ökade hos vissa anställda, […]

Stadsfullmäktiges beslut 31.3.2021

Plan för genomförande av markanvändning 2021–2025 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2021–2025 för kännedom. I planen för genomförande av markanvändning anges för de följande fem åren tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som uppstår i processens olika skeden och […]

Stadsstyrelsens beslut 29.3.2021

Förhandsröstningsställen och -tider, kommunalvalet 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förhandsröstningsställen och -tider enligt förslag. Kommunalvalet förrättas söndagen 13.6.2021 och förhandsröstningen ordnas 26.5.–8.6.2021. Tiden för förhandsröstning har förlängts från en vecka till två veckor. Detta möjliggör även att valbussen kan köra rutten två gånger. (Förhandsröstningsställena och -tiderna publiceras på stadens webbplats i början av april.) Årsklocka för […]