Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 18.1.2021

Förhandsröstningsställen och -tider i kommunalvalet 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förhandsröstningsställena och -tiderna i kommunalvalet 2021. Föredragningslista Budgetändringar i budgeten för år 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att några budgetändringar görs i stadens budget för år 2021. Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin […]

Stadsstyrelsens beslut 11.1.2021

Förhandsröstningsställen och -tider i kommunalvalet 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återemittera ärendet för ny beredning. Ändringsarbeten i stadsbiblioteket i Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplan för stadsbiblioteket. Lagen om allmänna bibliotek trädde i kraft i början av år 2017, och i lagen fastställs två nya huvudsakliga uppgifter som påverkar bibliotekens verksamhet och lokaler. Biblioteket ska erbjuda […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 17.12.2020

Ledning genom information och behandling av patientuppgifter i molntjänst, konsekvensbedömning avseende dataskydd Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet tas upp på nytt för beslut i januari 2021. Klientavgifter, taxor och arvoden år 2021 Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt godkänna klientavgifter från och med 1.1.2021.Klientavgifter som baserar sig på förordningen om […]

Stadsfullmäktiges beslut 16.12.2020

Detaljplan, Borgå Energi Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6 enligt stadsstyrelsens förslag.  Stadsfullmäktige röstade två gånger under behandlingen av ärendet. Mika Varpio föreslog att planen återremitteras till ny beredning med följande vägledning: ”Våningshöjden i byggnaderna bredvid Karlsborgsgatan ska sänkas och byggnadsmassan bör bättre anpassas till omkringliggande stadsstruktur.” Stadsfullmäktige […]

Byggnads- och miljönämndens beslut 15.12.2020

Beslut om ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om inledande av verksamheten före tillståndsbeslutet, Kullo, Borgå stads kommunteknik och Borgå vatten, 638-440-2-60-m501 Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja Borgå stads kommunteknik och Borgå vatten marktäktstillstånd och miljötillstånd i Kullo by. Tillståndsbeslutet omfattar ett beslut om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen (555/1981) […]

Svenskspråkiga utbildningssektionens beslut 8.12.2020

Svenska Vårberga skola i Kantelehuset har liksom finska Kevätkummun koulu fler elever än skolan är byggd för. Skolorna klarar sig i nuvarande utrymmen ännu läsåret 2021-22, men bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion har utrett alternativ för att minska elevantalet i skolan från och med hösten 2022. Svenska utbildningstjänsterna har tagit fram förslag på hur Vårberga skolas elevupptagningsområde […]